Europees aanbesteden

Vak op zich
Europees aanbesteden is een vak op zich. De enorme hoeveelheid regelgeving die hierbij komt kijken, maakt het Europees aanbesteden van werken, leveringen en diensten een klus van formaat.
Belangrijk bij Europees aanbesteden is het volgen van de complexe wet- en regelgeving. Uiteraard moeten de aanbestedingsprincipes van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie worden toegepast. De meest gebruikte aanbestedingsprocedures zijn de niet openbare procedure, openbare procedure, concurrentie gerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure.

Aanbestedingsplicht
Opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. Dat betekent onder meer dat deze opdrachten door een opdrachtgever vooraf bekend moeten worden gemaakt in het Europese Publicatieblad. Hierdoor kunnen ondernemers uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht. De aanbestedingsplicht geldt alleen voor opdrachten van zogenaamde aanbestedende diensten, dus niet voor private partijen.

Drempelwaarden
De toe te passen drempelwaarde hangt af van het soort opdracht en van het type aanbestedende dienst. Nadat de waarde van de opdracht is bepaald, moet deze worden getoetst aan de van toepassing zijnde drempelwaarde. Als de geraamde waarde van een opdracht meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, dan moet de opdracht in beginsel Europees worden aanbesteed. De Europese Commissie stelt de drempelwaarde eens in de twee jaar vast.
Er zijn verschillende drempelwaarden voor werken, diensten en leveringen. Daarnaast is er onderscheid tussen de centrale overheid (het Rijk) en decentrale overheden. Onder de laatste categorie vallen provinciën, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen.

Drempelwaarden overheidsopdrachten 2024-2025:
Werken € 5.538.000
Leveringen € 221.000
Diensten € 221.000
Centrale overheid leveringen en diensten € 143.000

Mars Inkoopadvies en Europees aanbesteden
Ik heb ruime ervaring en actuele kennis op het gebied van Europees aanbesteden. De afgelopen jaren heb ik veel (complexe) aanbestedingen, aan de zijde van opdrachtgever en opdrachtnemer, begeleid.
Een selectie van mijn Europese aanbestedingen: uitzendkrachten en flexarbeid, bedrijfshulpverlening, plaagdierbeheersing, leaseauto’s, archiefopslag en archiefvernietiging, vervangen ICT infrastructuur, schoonmaakdienstverlening, schilderwerken, ondergrondse containers, onderhoud gebouw gebonden installaties, brandblusmiddelen, beveiliging, brandmeldcentrales, bedrijfshulpverlening, bekabeling en telefonie, vervangen servers, digitale postverwerking, fingerprinting, onderzoek risico’s gebruik vergunningsvrije frequenties door onbemande luchtvaartuigen c.q. drones, metrologische vakexperts, erfgoed loket, diverse aardbevingsgerelateerde aanbestedingen.